Arthemia Magazine Theme

Arthemia Magazine WordPress Theme

Arthemia Magazine Theme is combining a magazine and a weblog into one; it is not too magazine-ish nor too blog-ish.

Arthemia Demo: http://michaelhutagalung.com/arthemia/

Arthemia Magazine WordPress Theme